Bank Spółdzielczy
Bankowość Internetowa

Bankowość internetowa

klienci indywidualni eBankNet:

https://ebank.bsilza.pl/

Wniosek o uruchomienie usługi można pobrać tutaj .

klienci instytujonalni eCorpoNet:

https://ecorponet.bsilza.pl

Bank Spółdzielczy w Iłży oferuje jedna z najnowocześniejszych , a zarazem bardzo bezpiecznych usług, dostęp do rachunku przez internet dla klientów indywidualnych - eBankNet oraz eCorponet dla klientów instytucjonalnych. Udostępnienie tej usługi jest możliwe po założeniu znajdującego sie na stronie internetowej wniosku (zał. Nr 1)oraz po podpisaniu w wybranej placówce Banku Umowy świadczenia usług za pośrednictwem systemu bankowości internetowej „e-konto”.

Warunkiem podpisania umowy na korzystanie z systemu eBankNet jest posiadanie rachunku.

Klient który nie posiada rachunku w Banku, składając wniosek o udostępnienie systemu eBabnkNet zobowiązany jest do jego otwarcia. Rachunek zostanie założony zgodnie z aktualnymi procedurami i obowiązującym w tym zakresie regulaminem.

Zasady korzystania z bankowości elektronicznej

Korzystając z Internetu nie tylko w przypadku bankowości elektronicznej należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 1. Oprogramowanie

 1. Bezpieczne logowanie

 1. Wiadomości e-mail i rozmowy telefoniczne

 1. Listy, wiadomości e-mail lub telefony w takich sprawach należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych informacji.

Jeśli otrzymałeś jakąkolwiek podejrzaną wiadomość e-mail, która sugeruje powiązanie z naszym Bankiem - prosimy o zgłoszenie tego przypadku do Banku Spółdzielczego w Iłży

Pamiętaj, że hasła jednorazowe służą wyłącznie do zatwierdzania samodzielnych operacji dokonywanych w serwisie transakcyjnym. Jeśli już podałeś hasła na stronie logowania natychmiast usuń całą listę, na której znajdują się wpisane przez Ciebie hasła i niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem Spółdzielczym w Iłży.


Składanie i realizacja zleceń

 1. Utworzenie zlecenia przelewu polega na wypełnieniu elektronicznego formularza umieszczonego na stronie internetowej Banku oraz potwierdzeniu wprowadzenia danych poprzez autoryzację za pomocą hasła jednorazowego. Użycie nieprawidłowego hasła jednorazowego powoduje odrzucenie zlecenia.

 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia dyspozycji przelewu, a w szczególności z podania błędnego numeru lub nazwy rachunku, bądź niewłaściwej nazwy siedziby placówki Banku prowadzącej rachunek, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

 3. Po wysłaniu zlecenia do Banku, po przystąpieniu przez Bank do jego realizacji, nie może być ono odwołane.

 4. Zlecenie przelewu jest realizowane w granicach salda / limitu dostępnego na rachunku.

  Zlecenia złożone w dniu roboczym do godz. 1300, są realizowane w dniu złożenia.

Zlecenia złożone w dniu roboczym po godz. 1300 i w dni wolne od pracy realizowane są
w najbliższym dniu roboczym. Wszystkie soboty są zaliczane do dni wolnych od pracy.

Autoryzacja

Pierwsza autoryzacja dokonywana jest przez system w momencie wejścia na stronę internetową za pomocą:

- indywidualnego hasła .przy czym wymiana hasła wymuszana przy pierwszym zalogowaniu się do systemu (od 8 do 16 znaków)

 1. Klient odpowiada za utrzymanie poufności hasła oraz haseł jednorazowych.

 2. Identyfikatorem, hasłem, hasłami jednorazowymi może posługiwać się tylko Użytkownik.

 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawniania hasła oraz haseł jednorazowych osobom trzecim.

Zasady bezpieczeństwa Usług Bankowości Internetowej

 1. W przypadku wystąpienia podejrzeń co do znajomości hasła lub dostępu do niego przez osoby trzecie, Klient powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła.

 2. Jeżeli na skutek działania osób nieuprawnionych Klient nie będzie mógł uzyskać dostępu do systemu eBankNet, w szczególności na skutek zmiany przez osobę nieuprawnioną hasła, Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Bankiem w celu zablokowania dostępu do systemu eBankNet oraz uzyskania nowego hasła.

Zablokowanie oraz zastrzeżenie w eBankNet

 1. Ze względów bezpieczeństwa operacje dokonywane za pomocą systemu eBankNet są monitorowane przez Bank. W przypadku wystąpienia podejrzenia działania osoby nieuprawnionej, Bank zastrzega prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do systemu eBankNet.

 1. Bank ma prawo do zablokowania dostępu do systemu eBankNet w przypadku stwierdzenia korzystania z systemu eBankNet przez Klienta w sposób sprzeczny z Regulaminem, innymi uregulowaniami Banku oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Odblokowanie hasła wymaga telefonicznego kontaktu Klienta z Bankiem oraz pozytywnego zweryfikowania tożsamości Klienta.

Opłaty

 1. Za czynności związane z systemem eBankNet Bank pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe potrącając je z salda rachunku.

 2. Należne opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z aktualnie obowiązującą „Taryfą opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziale,Filiach oraz Punktach kasowych” wprowadzoną Uchwałą Zarządu Banku.

 3. Wysokość stawek opłat i prowizji może ulegać zmianom. Stawki opłat i prowizji są ustalane
  z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej oraz poziomu ponoszonych przez Bank kosztów operacji.

 4. Zmiana obowiązujących stawek opłat i prowizji nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

Odpowiedzialność stron

 1. Klient zobowiązany jest zachowywać należytą staranność podczas korzystania z systemu eBankNet oraz posługiwać się hasłem dostępu oraz hasłami jednorazowymi do systemu eBankNet w taki sposób, by zapewnić zachowanie ich poufności.

 2. W szczególności Klient zobowiązany jest do:

 1. nie pozostawiania hasła zapisanego na materialnych nośnikach w miejscach oraz w sposób dostępny dla osób trzecich,

 2. nieudostępniania hasła osobom trzecim.

 3. należytej ochrony haseł jednorazowych w sposób zapewniający zachowanie ich poufności

 1. Jeżeli w wyniku naruszenia przez Klienta obowiązków wykazanych w ust. a), b) i c) zostanie złożona dyspozycja, Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki jej wykonania.

 2. Wszelkie operacje złożone w trakcie prawidłowo ustanowionej Sesji oraz autoryzowane hasłem i hasłem jednorazowym obciążają rachunek Klienta.