Bezpieczny Kredyt

W ramach rządowego programu Pierwsze Mieszkanie Nasz Bank oferuje Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat.


Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45 roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości.

Warunki kredytowania:

 • okres spłaty – minimum 15 lat
 • maksymalna kwota kredytu 600 tys.
 • stopa oprocentowania kredytu – ustalana na okres 60 miesięcy i stała w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty kredytu
  oprocentowania 7,14%
 • okres stosowania dopłat do oprocentowania – 120 miesięcy

Kto może ubiegać się o kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie

Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

 • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu,
 • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
 • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • posiadają zdolność kredytową.


Zasady Bezpiecznego Kredytu

W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:

 • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
 • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
 • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
 • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.

 

Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:

 • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 500 tys. zł, a 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,
 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko 600 tys. zł 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.

 

Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.

Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 m2.

Formuła oprocentowania kredytu:

 • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
 • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.

 

System spłaty rat:

 • w okresie dopłat raty są malejące,
 • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.


Zasady ustalania dopłat

 • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
 • Dopłata obniża kwotę raty,
 • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:


D=Ks*((W-2%))/12


gdzie:

D – kwota dopłaty,

Ks – część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,

W – obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.

 • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
 • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.

Więcej informacji o Programie


Więcej informacji na temat Programu, w tym sekcję Pytań i odpowiedzi znajdą Państwo:

 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pierwsze-mieszkanie
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/pierwsze-mieszkanie/bezpieczny-kredyt-2/


Podstawa prawna: Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 4,14% (bez dopłaty 8,09%) dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 332 920,00 zł, okres kredytowania: 270 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,14% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,98% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego (6,69%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości 2,29%, pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1 695,64 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1 426,01 zł, łączna liczba rat 270. Całkowity koszt kredytu 315 934,70 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 308 907,30 zł (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 133 410,82 zł), opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 150,00 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6 658,40 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 648 854,70 zł, przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 133 410,82 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.