Walne Zgromadzenie Członków Banku Spółdzielczego w Iłży

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47

Walne Zgromadzenie Członków Banku Spółdzielczego w Iłży

 

                               Zarząd Banku Spółdzielczego w Iłży zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku w dniu 02.06.2023 roku o godzinie 15:30 w Restauracji „Rycerska” przy ul. Podzamcze 46 w Iłży odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Banku Spółdzielczego w Iłży. W przypadku niskiej frekwencji tj. poniżej 50 %, Walne Zgromadzenie zgodnie z § 24 punkt 2 Statutu Banku odbędzie się w drugim terminie o godzinie 16:00 dnia 02.06.2023 roku przy każdej frekwencji.

 


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie, przyjęcie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybory Komisji: Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, ds. oceny Odpowiedniości.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia do podejmowania Uchwał.
 6. Zatwierdzenie Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży.
 7. Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i oceną funkcjonowania polityki wynagradzania.
 9. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2022 roku .
 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2022 rok oraz przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 11. Sprawozdanie z wykonania Uchwał z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 12. Przedstawienie sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 13. Kierunki i założenia przyjęte przez Radę Nadzorczą do realizacji w 2023 roku.
 14. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
 15. Dokonanie oceny wtórnej indywidualnej ustępującej Rady Nadzorczej.
 16. Dyskusja.
 17. Ocena pierwotna kandydatów do Rady Nadzorczej.
 18. Wybory do Rady Nadzorczej Banku.
 19. Ocena kolegialna Rady Nadzorczej.
 20. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Zatwierdzenia Regulaminu Wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Iłży.
 • Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
 • Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży oraz skuteczności jej działania za 2022 rok.
 • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 rok.
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Iłży za 2022 rok.
 • Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
 • Zmiany zasad oprocentowania udziałów członkowskich.
 • Zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
 • Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć.
 • Oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Iłży.
 • Oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym
  w Iłży.
 • Zatwierdzenia oceny wtórnej indywidualnej członków Rady Nadzorczej za 2022 rok.
 • Zatwierdzenia oceny pierwotnej kandydatów do Rady Nadzorczej.
 • Zatwierdzenia oceny kolegialnej Rady Nadzorczej.
 • Zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 • Zatwierdzenia kierunków działania i rozwoju na 2023 rok.

21.Sprawy różne.

22 Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Zgodnie z § 23 pkt. 4 Statutu informujemy, że w Sekretariacie Centrali Banku w Iłży przy ul. Rynek 1, udostępniono do wglądu: sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iłży łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na najbliższe Walne Zgromadzenie oraz protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia.