Informacja o kredycie hipotecznym i mieszkaniowym o okresowo stałej stopie

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rekomendacją „S” ( z grudnia 2019 r.) Komisji Nadzoru Finansowego, Bank Spółdzielczy w Iłży, w dniu 30.12.2022 r. wprowadził zmiany do oferty kredytu hipotecznego, w tym mieszkaniowego, dotyczące zastosowania oprocentowania o okresowo stałej stopie procentowej.

Nowa konstrukcja oprocentowania i ryzyko

Okresowo stała stopa oprocentowania, oznacza, że wysokość oprocentowania nie ulega zmianie w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej. Stała stopa procentowa obowiązuje przez 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu lub aneksu zmieniającego rodzaj stopy procentowej, a po 5 latach kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.

Aktualna wysokości okresowo stałej stopy procentowej jest publikowana na stronie: https://www.bsilza.pl/sites/show/57.

Klient może wystąpić do Banku o zawarcie aneksu do umowy o zmianę oprocentowania na stałą stopę procentową na okres kolejnych 5 lat, z zastosowaniem oprocentowania Banku wynikającej z obowiązującej w tym czasie oferty Banku.

Za zawarcie aneksu Bank nie pobiera opłat.

Na wysokość raty kredytu zabezpieczonego hipotecznie nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego, który zgodnie z umową, jest częścią składową oprocentowania zmiennego. Zmiany tego wskaźnika w okresie stosowania okresowo stałej stopy nie mają wpływu na wysokość raty kredytu. Może jednak okazać się, że rata kredytu przy zastosowaniu okresowo stałej stopy procentowej będzie wyższa, niż gdyby była wyliczana z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, tj. uwzględniającego bieżącą wartość wskaźnika referencyjnego wskazaną w umowie kredytu, powiększoną o marżę Banku określoną w umowie kredytu.

Wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do kredytu zabezpieczonego hipotecznie, oznacza dowolny indeks (np. WIBOR), stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu zawartej umowy (ustalenie oprocentowania).

Okresowo stała stopa procentowa oznacza:

  • stałe oprocentowanie przez 5 lat – niezmienne raty kredytu,
  • zabezpieczenie przed zmianami rynkowymi, które wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego.

 

Dotychczasowi Kredytobiorcy kredytu hipotecznego, w tym mieszkaniowego mogą skorzystać z oferty, jeśli:

  • posiadają zdolność kredytową oraz wywiązują się z warunków określonych w umowie,
  • dotychczasowa umowa kredytu obowiązuje z okresem dłuższym niż 5 lat,
  • nie powstały zaległości w spłacie kredytu,
  • zostanie złożony wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,
  • Kredytobiorca zaakceptuje pięcioletni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej,
  • Kredytobiorca posiada zdolność kredytową,
  • zostanie zawarty przez strony aneks do umowy.

Powrót do stopy zmiennej

W trakcie pięcioletniego okresu obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej Kredytobiorca nie może ponownie zawnioskować o zmianę stopy okresowo stałej na zmienną.

Po pięcioletnim okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu automatycznie wraca do konstrukcji stopy zmiennej, obowiązującej przed zwarciem aneksu, tj. obliczanej w oparciu o wskaźnik referencyjny wskazany w umowie kredytu powiększony o marżę Banku określoną w umowie kredytu.

Ryzyko po okresie stosowania okresowo stałej stopy

Z kredytem zabezpieczonym hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym związane jest ryzyko zmiany stopy procentowej, w tym zmiany wartości wskaźnika referencyjnego.

Zmiana wysokości wskaźnika może skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. Zwiększa się wówczas całkowity koszt kredytu. Istnieje ryzyko, że skumulowany wzrost lub spadek wartości wskaźnika referencyjnego, w okresie, gdy obowiązywała okresowo stała stopa procentowa (przez 5 lat), może prowadzić do wzrostu bądź spadku raty kredytu zabezpieczonego hipotecznie.

Zmiany stawki referencyjnej WIBOR mogą powodować fluktuacje w wysokości rat kredytu, co może utrudniać prognozowanie i zarządzanie domowym budżetem

Brak odporności na zmianę sytuacji gospodarczej, np. zmiany stóp procentowych NBP, zmiany stóp procentowych na rynku.

Szczegóły wyżej określonych możliwości dostępne są w placówkach Banku. Dane kontaktowe i adresy znajdują się na stronie https://www.bsilza.pl/sites/show/12.