Lokaty

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47

Posiadaczami rachunków lokat terminowych mogą być:

 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiada ja zdolność prawną
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami

Środki pieniężne zgromadzone na lokatach podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej podawanej w stosunku rocznym, w wysokości określanej Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży dla danego rodzaju lokaty.

Oprocentowanie środków pieniężnych rozpoczyna się od daty ich wpłaty/wpływu na lokatę, a kończy się z dniem poprzedzającym ich wypłatę włącznie.

Zmiana wysokości oprocentowania lokat może być dokonana w przypadku wystąpienia zmiany wysokości przynajmniej jednego spośród podanych niżej czynników:

 • uchwalanych przez Radę Polityki Pieniężnej:
  • stóp procentowych kredytu lombardowego
  • stopy redyskontowej weksli
  • stopy rezerwy obowiązkowej banków lub warunków jej odprowadzania
 • zmiany wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS
 • stawki WIBOR oferowanej na międzynarodowym rynku pieniężnym


Bank Spółdzielczy przyjmuje lokaty terminowe na czas określony, zadeklarowany przez Posiadacza lokaty, zwany dalej okresem umownym.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych są objęte ustawowymi gwarancjami na zasadach do wysokości ustalonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.