Kredyt Mieszkaniowy

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47
  • Szeroki zakres kredytowania
  • Karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy
  • Finansowanie do 80% wartości nieruchomości
  • Oprocentowanie ze zmienną lub stałą stopą przez 5 lat
  • Indywidualne podejście do każdego Klienta

Cel kredytowania:

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

1. zakup działki budowlanej;

2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;

6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;

8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
- budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
- generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
- zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

9. wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego lub kredytu Mieszkanie dla Młodych

10. remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego lub kredytu Mieszkanie dla Młodych;

11. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
- budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
- generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;

12. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile powierzchnia niemieszkalna nie będzie większa niż 40% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji;

13. zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego lub kredytu Mieszkanie dla Młodych

14. refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 9-10, jeżeli zostały one poniesione przez Kredytobiorcę maksymalnie do 12 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność na Kredytobiorcę lub na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 8, do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia przedsięwzięcia;

15. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

16. dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 15% kwoty udzielanego kredytu.
Maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat z zastrzeżeniem że suma wieku Kredytobiorcy oraz okresu kredytowania nie przekroczy 75 lat.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć: 50% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki lub 80% wartości rynkowej nieruchomości lub kosztu realizacji przedsięwzięcia w przypadku pozostałych celów kredytowania.

Okres rozpatrywania wniosku do 21 dni kalendarzowych od dnia wpływu kompletnego dokumentów do Banku.

Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, z zastrzeżeniem, że okres wykorzystania kredytu i

karencji nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Okres wykorzystania kredytu mieszkaniowego nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są:

1. weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową;

2. hipoteka ustanawiana w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu,

3. cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych ( i dokonania na rzecz Banku cesji praw z tego ubezpieczenia;


Wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu Wnioskodawca przedkłada kopie co najmniej 1 dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia autentyczności) oraz składa w placówce Banku dokumenty:

1. stwierdzające źródło i wysokość dochodów;

2. dotyczące kredytowanego przedsięwzięcia;

3. potwierdzające rozdzielność majątkową małżeńską, jeżeli taka istnieje – umowa w formie aktu notarialnego bądź prawomocne orzeczenie sądowe;

4. wycena wartości nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę wpisanego w dniu wyceny na listę Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzoną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, nie starsza niż 12 miesięcy – w przypadku gdy jest wymagana

5. inne dokumenty uzgodnione z Bankiem.Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku „Tabela oprocentowania kredytów obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Iłży jego Oddziałach i Filiach”.

Wysokość opłat i prowizji określa aktualnie obowiązująca „Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych”

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,65%  dla kredytu mieszkaniowego, przy następujących założeniach: okres kredytowania 273 miesiące, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 312.023,69 zł, całkowita kwota do zapłaty 454.247,68 zł, oprocentowanie zmienne 3,39% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M 0,61% oraz marża 2,78%, całkowity koszt kredytu 142.223,99 zł w tym: prowizja 5.928,45 zł (w wysokości 1,90% od kwoty wnioskowanej), odsetki 136.145,54 zł, opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego150,00 zł. Spłata kredytu w ratach równych kapitałowo-odsetkowych po 1.641,65 zł .W RRSO nie ujęte zostały koszty związane z ustanowieniem hipoteki, koszty ubezpieczenia nażycie Kredytobiorcy oraz koszty ubezpieczenia nieruchomości. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia  kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Kalkulacja została sporządzona na dzień 30.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.