Kredyt preferencyjny

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47

Kredyty preferencyjne


Kredyty preferencyjne z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielane są na finansowanie inwestycji realizowanych w:

 • gospodarstwach rolnych,
 • działach specjalnych produkcji rolnej, rybactwie śródlądowym, przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków
 • oraz na finansowanie wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody.

 

Podstawą do udzielania przez ARiMR pomocy ze środków krajowych po 25 marca 2015 r. jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U., poz. 187, z późn.zm.). Rozporządzenie dostosowuje zasady stosowania pomoc krajowej do przepisów UE i stanowi podstawę dla udzielania przez ARiMR pomocy finansowej dla sektora rolnego i przetwórstwa rolnego polegającej na:

stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i „klęskowych” lub spłaty części kapitału w odniesieniu do udzielanych kredytów ze środków własnych banków,

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych reguluje Zarządzenie Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r., z późn.zm.


Linie kredytowe obecnie obowiązujące

Kredyty preferencyjne mogą być udzielane w ramach poszczególnych linii kredytowych

 • Linie kredytów inwestycyjnych przeznaczone na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych
 • linia RR - na realizację inwestycji w rolnictwie i rybactwie śródlądowym
 • linia PR - na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
 • linia Z - na zakup użytków rolnych
 • linia MRcsk - na zakup użytków rolnych w celu rozpoczęcia działalności przez młodych rolników

 

 • Linie kredytów inwestycyjnych i obrotowych przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne (tzw. linie klęskowe)
 • linia K01, DK01 - linia inwestycyjna na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
 • linia K02, DK02 - linia obrotowa na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej


Do kogo skierowany jest kredyt preferencyjny?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, tj. osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Wyjątkowo, w ramach linii kredytów klęskowych DK01 oraz DK02, kredyt może być udzielony także dużym przedsiębiorstwom.


Parametry kredytów preferencyjnych

 • kwota kredytu - maks. 5 mln zł dla gospodarstw rolnych, 8 mln zl do działów specjalnych oraz 16 mln zł dla przetwórstwa, a dla kredytów klęskowych obrotowych do wysokości poniesionych szkód
 • okres kredytowania - maks. 15 lat dla kredytów inwestycyjnych, a dla kredytów klęskowych obrotowych okres kredytowania zgodny z regulacjami Banku
 • karencja w spłacie kapitału - maks. 2 lata
 • środki własne - min. 20 proc., z wyjątkiem kredytów klęskowych obrotowych, gdzie wkład własny nie jest wymagany
 • kredyty preferencyjne udzielane w ramach pomocy publicznej oraz pomoce de minimis w rolnictwie

 

Kredyty preferencyjne udzielane w ramach pomocy de minimis w rolnictwie

 1. linia Z
 2. linia K02 - w przypadku, gdy szkody w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich wyniosą nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.