Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

  • Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb. Kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe.
  • Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu.
  • Maksymalna kwota: to trzymiesięczne dochody

Oprocentowanie

  • Zmienne stanowiące dwukrotność wysokości odsetek ustawowych (odsetki ustawowe to suma stopy referencyjnej NBP i 3,50 p.p.)


Prowizja

  • za udzielenie kredytu: Od 3,00% nie mniej niż 50,00 zł
  • za rozpatrzenie wniosku 50,00 zł


Źródłem dochodu Kredytobiorcy może być m.in.:

  • wynagrodzenie za pracę
  • renta/emerytura/świadczenie przedemerytalne
  • działalność rolnicza bądź gospodarcza